Для пошукових систем

Така експертиза проводиться згідно законодавства з метою отриманняінформації про якість виконаних робіт, безпечність експлуатації об’єкта

Цивільний процесуальний кодексУкраїниЗакон України ‘Про судову експертизу’Інструкція про призначення тапроведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказомМіністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5Науково-методичнірекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертнихдосліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998року № 53/5Порядок проведення рецензування висновків судових експертівзатверджений наказом Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року №335/5Постанова Кабінету Міністрів України ‘Про затвердження Порядку атестаціїта державної реєстрації методик проведення судових експертиз’ від 2 липня 2008р. N 595Загальні положенняБудівельно-технічна експертиза – це різновидінженерно-технічної експертизи, що передбачає проведення спеціальногодослідження фахівцем, для з’ясування технічного стану будівлі після проведенняробіт. Така експертиза проводиться згідно законодавства з метою отриманняінформації про якість виконаних робіт, безпечність експлуатації об’єкта, атакож чи відповідає проведення будівництва об’єкта технічним нормам, проектнійдокументації та кошторису проекту.Будівельно-технічна експертиза є однією знайбільш затребуваних, трудомістких і складних експертиз за комплексомдосліджень, різновидом об’єктів та вирішуваними питаннями.Порядок і підставипризначення будівельно-технічної експертизиБудівельна експертиза можепризначатися судом чи органами досудового слідства у разі конфліктної ситуації,а також у випадках розподілу земельного наділу чи житлової будівлі тощо.Експертиза передбачає повне або часткове технічне обстеження об’єкта. У ходіекспертизи з’ясовується, які будівельні технології та засоби використовувалисядля реалізації об’єкта.Підставою для проведення експертизи відповідно дочинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи,складений уповноваженою на те особою (органом), або договір з експертом чиекспертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках,передбачених законом, в якому обов’язково зазначаються її реквізити, номерсправи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якоюпередбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню,а також об’єкти, що підлягають дослідженню. Результати проведення експертизивикладаються у письмовому документі - висновку експерта.Судова будівельно-технічнаекспертиза– це процесуальна дія, яка полягає в проведенні досліджень та наданніекспертом висновку з питань, які підлягають доказуванню у конкретній справі(цивільній, господарській, адміністративній) або у кримінальному провадженні.Про призначення експертизи суд виносить ухвалу (ст. 104 ЦПК), в якій зазначаєпідстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати судувисновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелікматеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення дляпроведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам,яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали,що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведенняекспертизи (провідному експерту або експертній установі). Будівельно-технічнаекспертиза допоможе у справах, якщо необхідна:Експертна оцінка:визначенняринкової вартості нерухомого майна для суду;визначення залишкової, дійсної чивідновної вартості об’єкту будівництва;визначення вартості проектних робіт зпроведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об’єктубудівництва;визначення вартості будівництва за задану дату;визначення вартостібудівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту;Оцінкабудівельних робіт:установлення факту виконання на об’єкті робіт, про якійдеться в звітній документації;визначення об’єму та вартості виконанихбудівельних робіт;відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованоїбудівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН) тощо.Розподілнерухомості:поділ нерухомого майна та визначення порядку користуваннядомоволодінням;Встановлення розміру збитків:оцінка збитку після аварії чипожежі;встановлення причин затоплення конструктивних елементівприміщень;визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельнихробіт,Визначення технічного стану будівлі:визначенні технічного стану івеличини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд вцілому;встановленні аварійності будівель.Будівельно-технічна експертизадозволяє встановити наявність чи відсутність неточностей у реалізації проектубудівельниками. При проведенні будівельної експертизи використовуютьсяспеціальні методики, апробовані та затверджені контролюючими органами. Потермінах будівельна експертиза проводиться в залежності від масштабностіоб’єкту. Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертноїустанови (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і неповинен перевищувати 90 календарних днів. Результати будівельної експертизиможуть при потребі бути передані до суду та розглядатися як доказ у справі. Припідготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питаньособа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об’єктамиекспертизи.Основні завдання будівельно-технічної експертизиВідповідно до п.п.5.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертнихдосліджень основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:визначеннявідповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документаціївимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;визначення відповідностівиконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель,споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення відповідності виконаних будівельнихробіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів таматеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актіву галузі будівництва;визначення, перевірка обсягів і вартості виконанихбудівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва таїх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об’єктів;визначення технічного стану будівель,споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їхелементів;визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням,усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливутощо;визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки;порядку користування) об’єктів нерухомого майна.Питання, на які дає відповідьбудівельно-технічна експертизаІнструкція про призначення та проведення судовихекспертиз та експертних досліджень містить орієнтовний перелік питань, якіможуть ставитися перед експертом при призначенні будівельно-технічноїекспертизи. Так як даний перелік питань не є вичерпним, перед експертом можутьставитися й інші питання з іншим формулюваням, однак варто враховувати, що відповіднодо п.6 ст. 103 ЦПК питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо нихне можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.При необхідності, дляправильного формулювання питань, може бути залучений спеціаліст.Орієнтовнийперелік вирішуваних питань:Чи відповідає розроблена проектно-кошториснадокументація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиПтощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідаютьвиконані будівельні роботи проектній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чомуполягають невідповідності?Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо)проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) тавимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають,то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконані будівельні роботи(або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріалитощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо невідповідають, то в чому полягають невідповідності?Який перелік та об’ємифактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?Якавартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)об’єктів?Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначенимпроектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?Чивідповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва(ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахункамивимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, тов чому полягають невідповідності?Який вид будівництва (нове будівництво,реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?Чи єоб’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?Який ступінь будівельноїготовності незавершеного будівництвом об’єкта?Яка група капітальності(категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?Який технічний стан(ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, спорудитощо)?Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?Які пошкодженняоб’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідокзалиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту напідроблюваних територіях тощо?Яка технічна причина пошкоджень та руйнуваньоб’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?Якавартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усуненняпошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу,просідання ґрунту тощо?Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту(будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття,пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?Якефункціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку донежитлових (допоміжних)?Чи є технічна можливість відповідно до вимогнормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку;визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до частокспіввласників (вказати частки)?Які варіанти розподілу (виділення частки;визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначитивідповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимогнормативно-правових актів?Чи належить будівля за архітектурним вирішенням(стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначенепитання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи іззалученням відповідних фахівців.)Будівельно-технічна експертизаЗагальніположенняБудівельно-технічна експертиза – це процес дослідження об’єктів, явищі процесів на основі спеціальних знань у галузі будівництва з метою наданнявисновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.Предметомбудівельно-технічної експертизи є коло питань у галузі будівництва, в томучислі ціноутворення у будівництві, вирішення яких належить до компетенціїекспертів будівельно-технічної експертизи.Об’єктом будівельно-технічноїекспертизи в цілому є ті джерела відомостей про встановлювані факти, ті носіїінформації, що піддаються дослідженню і за допомогою яких експерт пізнаєобставини, що входять у предмет експертизи.Об’єкти будівельно-технічноїекспертизиОб’єктами будівельно-технічної експертизи є:об’єкти нерухомого майна(земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої та інші об’єкти, щовідповідно до законодавства відносяться до нерухомого майна);будівельніматеріали, конструкції та вироби, а також технічна документація на їхвиробництво, лабораторні випробовування тощо;будівельні машини, механізми та обладнання(в межах компетенції експерта будівельно-технічної експертизи);містобудівна,дозвільна, проектно-кошторисна, звітна, виконавча та інша технічна ітехнологічна документація з проектування, будівництва та експлуатації об’єктівнерухомого майна, конструкцій та обладнання;нормативні та нормативно-технічнідокументи, що регламентують проведення робіт на будівництві та експлуатаціюоб’єктів;правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна;матеріалитехнічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна;акти, звіти та висновкирізного роду перевірок, експертиз, досліджень і оцінок;речові докази іматеріали справи тощо.Завдання будівельно-технічної експертизиОсновнимизавданнями будівельно-технічної експертизи є:визначення відповідності розробленоїпроектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення відповідності виконаних будівельних робітта побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо)проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремихелементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалівпроектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельнихробіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їхвідповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об’єктів;визначення технічного станубудівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктівта їх елементів;визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних зпереобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха,механічного впливу тощо;визначення можливості та розробка варіантів розподілу(виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майнатощо.Питання, що вирішуються при проведенні будівельно-технічноїекспертизиОрієнтовний перелік вирішуваних питань будівельно-технічноюекспертизою:Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо невідповідає, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконанібудівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягаютьневідповідності?Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо)проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) тавимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, тов чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконані будівельні роботи(або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріалитощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо невідповідають, то в чому полягають невідповідності?Який перелік та об’ємифактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?Якавартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)об’єктів?Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначенимпроектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?Чивідповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва(ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахункамивимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, тов чому полягають невідповідності?Який вид будівництва (нове будівництво,реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?Чи єоб’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?Який ступінь будівельноїготовності незавершеного будівництвом об’єкта?Яка група капітальності(категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?Який технічний стан(ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, спорудитощо)?Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?Які пошкодженняоб’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідокзалиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту напідроблюваних територіях тощо?Яка технічна причина пошкоджень та руйнуваньоб’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?Якавартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усуненняпошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу,просідання ґрунту тощо?Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту(будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття,пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?Якефункціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку донежитлових (допоміжних)?Чи є технічна можливість відповідно до вимогнормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку;визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до частокспіввласників (вказати частки)?Які варіанти розподілу (виділення частки;визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначитивідповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимогнормативно-правових актів?Чи належить будівля за архітектурним вирішенням(стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначенепитання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи іззалученням відповідних фахівців.)Особливості призначення будівельно-технічноїекспертизиПитання відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисноїдокументації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а такожпитання визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованихоб’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічнійдокументації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва можутьбути вирішені за наявності у експерта (експертів) відповідних фахових знань, втому числі з вузько направлених питань, з проектування, будівництва таексплуатації об’єктів будівництва з урахуванням об’ємності матеріалів і складностіоб’єкта та інших його особливостей.Для вирішення питань: про відповідністьрозробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актіву галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконанихбудівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва; визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення вартості фактичновиконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів тавартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначенимпроектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідностіпервинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведенимирозрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва – експертунеобхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них,додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну івиробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів,журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) навиконання будівельних робіт.Для вирішення питань: про відповідність об’єктівнерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт,реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва(містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідністьвиконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів,матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) –експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документаціюна будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єктабудівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти татехнічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.Длявирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення),аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкостіоб’єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта ійого конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надатипроектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його вексплуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніхобстежень та досліджень тощо.Для вирішення питань щодо визначення технічноїможливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктівнерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного тапромислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експертунеобхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, даніщодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта,матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використаннянерухомого майна. У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив (ла)експертизу (залучив (ла) експерта), вважає за необхідне врахувати припідготовці варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такіпропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи(залучення експерта).Будівельна експертиза Одним із видів інженерно-технічноїекспертизи є будівельна експертиза, підвидами якої є:- будівельно-технічнаекспертиза;- оціночно-будівельна експертиза.Об’єкти будівельної експертизи:-об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки, передавальніпристрої та інші об’єкти, що відповідно до законодавства відносяться донерухомого майна);- будівельні матеріали, конструкції та вироби, а такожтехнічна документація на їх виробництво, тощо;- містобудівна, дозвільна,проектно-кошторисна, звітна, виконавча та інша технічна і технологічнадокументації з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів нерухомогомайна, конструкцій та обладнання;- нормативні та нормативно-технічні документи,що регламентують проведення робіт на будівництві та експлуатацію об’єктів;-правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна;- матеріалитехнічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна;- акти, звіти та висновкирізного роду перевірок, експертиз, досліджень і оцінок;- речові докази іматеріали справи тощо.Будівельно-технічна експертизаРисунок1Предметомбудівельно-технічної експертизи є коло питань у сфері будівництва, у тому числіціноутворення у будівництві, вирішення яких належить до компетенції експертів угалузі будівельно-технічної експертизи.До компетенції експерта у галузібудівельно-технічної експертизи належить вирішення таких завдань:- визначеннявідповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документаціївимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;- визначеннявідповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомогомайна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва;- визначення відповідностівиконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна,конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва;- визначення, перевірка обсягіві вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітноїдокументації з будівництва та їх відповідність проектно-кошториснійдокументації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;-визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкостібудівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвомоб’єктів;- визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж,причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;- визначення вартостібудівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття,пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;- визначення можливості тарозробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктівнерухомого майна.Рисунок5Орієнтовні формулювання питань, що можуть вирішуватисябудівельно-технічною експертизою:- Чи відповідає розроблена проектно-кошториснадокументація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиПтощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?- Чивідповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чомуполягають невідповідності?- Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо)проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) тавимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають,то в чому полягають невідповідності?- Чи відповідають виконані будівельніроботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби,матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщоне відповідають, то в чому полягають невідповідності?- Який перелік та об’ємифактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?-Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)об’єктів?- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисноюабо первинною звітною документацією з будівництва?- Чи відповідає первинназвітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту,реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чомуполягають невідповідності?- Який вид будівництва (нове будівництво,реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?- Чи єоб’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?- Який ступінь будівельноїготовності незавершеного будівництвом об’єкта?- Яка група капітальності(категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?- Який технічний стан(ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?-Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?- Які пошкодженняоб’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідокзалиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту напідроблюваних територіях тощо?Примітка. Підроблювана територія – це територія,під якою є підземні виробки (шахти і т.п.). До підроблюваних відносятьсятериторії, під якими проводяться чи призначаються до проведення підземнігірничі виробки. Віднесення території до категорії підроблюваної здійснюєтьсяпроектною організацією на основі висновку територіальної організаціїцентрального органу виконавчої влади з питань геології про наявність у надрахпромислових запасів корисних копалин і даних гірничодобувних підприємств або їхоб’єднань про перспективні плани гірничих робіт.- Яка технічна причинапошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій,інженерних мереж тощо)?- Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведенняяких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійноголиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?- Який розмір завданоїматеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо)внаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просіданняґрунту тощо?- Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщеннябудинку до нежитлових (допоміжних)?- Чи є технічна можливість відповідно довимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділитичастку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно дочасток співвласників (вказати частки)?- Які варіанти розподілу (виділеннячастки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливовизначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимогнормативно-правових актів?- Чи належить будівля за архітектурним вирішенням(стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначенепитання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи іззалученням відповідних фахівців).В залежності від питань, які будутьпоставлені, та від конкретної ситуації для проведення експертизи необхіднонадавати:- договірну документацію (договори підряду та додатки до них,додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну івиробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів,журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) навиконання будівельних робіт;- проектну та первинну звітну та виробничудокументацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатаціюоб’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти татехнічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо;-проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його вексплуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніхобстежень та досліджень тощо;- правовстановлювальні документи на об’єктнерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання вексплуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичноговикористання нерухомого майна, пропозиції учасників судового процесу (запотребою).Оціночно-будівельна експертизаРисунок4Оціночно-будівельна експертиза– це дослідження, в ході якого визначається вартість будинковолодіння,житлового будинку, споруд та інших земельних поліпшень.Рисунок3Її сутністьполягає в дослідженні стану квартир, будинків, споруд, їх частин та іншихоб’єктів будівництва і призначається з метою визначення їх вартості в існуючомустані. Оціночно-будівельною експертизою розглядаються такі завдання:-визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їхчастин, споруд, передавальних пристроїв тощо);- визначення відповідностівиконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогамнормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночнимпроцедурам.Орієнтовні формулювання питань, що можуть вирішуватисяоціночно-будівельною експертизою:- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова,залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо)об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира,споруда тощо)?- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова,ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки(зазначити частку: 1/2, 1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт:будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?- Чи відповідає виконана оцінканерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінкимайна, методології, методам, оціночним процедурам?Для вирішення питання звизначення вартості поліпшень земельної ділянки експерту необхідно надатиправовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об’єкти,а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, наякій розміщений об’єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконанняретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихіднимиданими щодо показників (функціонального використання, об’ємно-планувальногорішення, технічного стану тощо) об’єкта на дату оцінки.Кваліфіковані експертиТОВ ‘Центр судових експертиз ‘Альтернатива’ у галузі будівельно-технічної таоціночно-будівельної експертиз допоможуть правильно сформулювати питання,виходячи із Вашої ситуації, нададуть докладну професійну консультацію щодопереліку документів, необхідних для проведення експертизи, у разі необхідностіздійснять виїзд на місце знаходження досліджуваних об’єктів, проведуть всебічнийі ретельний огляд та якісно і на високому науково-методичному рівні підготуютьвисновок експертизи.Будівельно-технічна експертизаОсновні завданнябудівельно-технічної експертизи та перелік вирішуваних питаньГоловнимизавданнями будівельно-технічної експертизи є:визначення вартості (ринкової,ліквідаційної та ін.) будівель і споруд та земельних ділянок;встановлення фактувідповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проектуі вимогам Державних будівельних норм України або будівельних норм і правил(далі — ДБН, БНіП,);визначення вартості різного роду будівельних робіт(спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій території тощо);встановлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам ДБН (БНіП)та інших державних стандартів з питань будівництва;встановлення правильностіскладання державної звітності про виконання будівельних робіт;розробкаваріантів поділу будинків і надвірних будівель відповідно до ідеальних частоккожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодопереобладнання об`єктів, залишення їх частин у спільній власності, а такожвизначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділустала меншою за ідеальну;розробка варіантів порядку користування земельноюділянкою, на якій розташовані будівлі, що належать громадянам на правахспільної власності; визначення технічного стану будівель, споруд, інженерногообладнання (відсоток зносу, придатність до експлуатації, необхідність ремонту,наявність дефектів тощо). Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Чи відповідаєрозроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягаютьневідповідності?Чи відповідають виконані будівельні роботи проектнійдокументації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо невідповідають, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають об’єкти(будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво(ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо невідповідають, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконанібудівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції,вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам,технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягаютьневідповідності?Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції)?Яка вартість фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?Чи відповідають обсяги тавартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітноюдокументацією?Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) збудівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведенимирозрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо невідповідає, то в чому полягають невідповідності?До якого виду робіт (новебудівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконанібудівельні роботи на об’єкті?Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомиммайном?Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвомоб’єкта?Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості)об’єкта?Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомогомайна (будівлі, споруди тощо)?Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда)аварійним?Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздобленнятощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу,просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?Яка технічна причинапошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій,інженерних мереж тощо)?Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданоїматеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкодженьунаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просіданняґрунту на підроблюваних територіях тощо?Яке функціональне призначенняприміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?Чи єтехнічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузібудівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна відповідно дочасток співвласників (вказати частки)?Які варіанти розподілу (виділення частки)об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників(вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?Яка вартість (зазначити видвартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації,спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення,квартири) та іншого нерухомого майна?Чи відповідає виконана оцінка нерухомогомайна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам,оціночним процедурам?Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем)до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питанняможе вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученнямвідповідних фахівців.) Будівельно-технічна експертиза 06 листопада 2023Перегляди: 5325 Рейтинг: Оцінка наслідків затоплення, пожежіТехнічні обстеженняквартир, будівельВизначення порядку користування нерухомістюЕкспертизабудівельного проектуВідповідність проекту та ДБНЕкспертиза кошторисноїдокументації Будівельно-технічна експертиза – це різновид експертизи, щопередбачає проведення спеціального дослідження для з’ясування технічного стануоб’єкта експертизи або експертного дослідження (далі - об’єкт), якістьвиконаних будівельних робіт на об’єкті, безпечність експлуатації об’єкта,визначення причин деформацій окремих елементів будівельних конструкцій, а такожчи відповідає проведення будівництва об’єкта технічним нормам, проектнійдокументації та кошторису проекту. Головними завданнями будівельно-технічноїекспертизи є:визначення відповідності розробленої проектно-технічної такошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованихоб’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документаціїта вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;визначеннявідповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктівнерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічнійдокументації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельнихробіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їхвідповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об’єктів;визначення технічного станубудівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктівта їх елементів;визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних зпереобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха,механічного впливу тощо;визначення можливості та розробка варіантів розподілу(виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна. Об’єктамибудівельно-технічної експертизи можуть бути: будинки, споруди, квартири,будівельні матеріали, конструкції і деталі, ділянки місцевості, функціональнопов’язані з будівельними об’єктами, проектно-кошторисна, виконавча документаціяі документи, в яких містяться відомості про експлуатацію об’єкта і які сталипредметом судового розгляду, та ін. Порядок і підстави призначеннябудівельно-технічної експертизиБудівельна експертиза може призначатися судом чиорганами досудового слідства у разі конфліктної ситуації, а також у випадкахрозподілу земельного наділу чи житлової будівлі. Експертиза передбачає повнеабо часткове технічне обстеження об’єкта. У ході експертизи з’ясовується, якібудівельні технології та засоби використовувалися для реалізаціїоб’єкта.Підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавстває процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженоюособою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений записьмовим зверненням особи у випадках, передбачених законом, в якомуобов’язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінальногопровадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта,перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об’єкти, що підлягаютьдослідженню. Результати проведення експертизи викладаються у письмовомудокументі - висновку експерта. Судова будівельно-технічна експертиза – цепроцесуальна дія, яка полягає в проведенні досліджень та наданні експертомвисновку з питань, які підлягають доказуванню у конкретній справі (цивільній,господарській, адміністративній) або у кримінальному провадженні. Пропризначення експертизи суд виносить ухвалу (ст. 104 ЦПК), в якій зазначаєпідстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати судувисновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелікматеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення дляпроведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам,яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали,що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведенняекспертизи (провідному експерту або експертній установі). Будівельно-технічнаекспертиза має місце у справах, коли необхідна:Експертна оцінка:визначенняринкової вартості нерухомого майна для суду;визначення залишкової, дійсної чивідновної вартості об’єкту будівництва;визначення вартості проектних робіт зпроведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об’єктубудівництва;визначення вартості будівництва за задану дату;визначення вартостібудівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту.Оцінкабудівельних робіт:встановлення факту виконання на об’єкті робіт, про якійдеться в звітній документації;визначення об’єму та вартості виконанихбудівельних робіт;відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованоїбудівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН) тощо.Розподілнерухомості:розділ нерухомого майна та визначення порядку користуваннядомоволодінням.Встановлення розміру збитків:оцінка збитку після аварії чипожежі;встановлення причин затоплення конструктивних елементівприміщень;визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельнихробіт.Визначення технічного стану будівлі:визначенні технічного стану івеличини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд вцілому;встановленні аварійності будівель. Будівельно-технічна експертиза дозволяєвстановити наявність чи відсутність неточностей у реалізації проектубудівельниками. При проведенні будівельної експертизи використовуютьсяспеціальні методики, апробовані та затверджені контролюючими органами. Потермінах будівельна експертиза проводиться в залежності від масштабностіоб’єкту. Результати будівельної експертизи можуть при потребі бути передані досуду та розглядатися як доказ у справі. При підготовці до призначеннябудівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначаєекспертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об’єктами експертизи.Окрімусіх вищезазначених робіт Підприємством також вирішуються питання відповідностірозробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва, а також питання визначеннявідповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомогомайна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва, в тому числі з вузьконаправлених питань, з проектування, будівництва та експлуатації об’єктівбудівництва з урахуванням об’ємності матеріалів і складності об’єкта та іншихйого особливостей. Перелік необхідних документів:про відповідність розробленоїпроектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва (ДБН, СНиП тощо);відповідність фактично виконаних будівельних робітпроектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів;визначення вартості фактичновиконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів тавартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисноюабо первинною звітною документацією;відповідності первинної звітноїдокументації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахункамивимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (експерту необхіднонадати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додатковіугоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничудокументацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журналвиконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) навиконання будівельних робіт);про відповідність об’єктів нерухомого майнапроектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) тавимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним,протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо);відповідність виконаних будівельнихробіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів)проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) (експерту необхіднонадати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництвооб’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріалитехнічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовленняконструкцій, виробів та матеріалів тощо). Для вирішення питань щодо визначеннятехнічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групикапітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомогомайна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивнихелементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектнудокументацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його вексплуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніхобстежень та досліджень тощо. Для вирішення питань щодо визначення технічноїможливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктівнерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного тапромислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експертунеобхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, даніщодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта,матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використаннянерухомого майна.У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу(залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантівподілу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бутивикладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Чи відповідає розробленапроектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягаютьневідповідності?Чи відповідають виконані будівельні роботи проектнійдокументації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо невідповідають, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають об’єкти (будівлі,споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт,реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщоне відповідають, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконанібудівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції,вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам,технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягаютьневідповідності?Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції)?Яка вартість фактично виконаних робіт збудівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?Чи відповідають обсяги тавартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинноюзвітною документацією з будівництва?Чи відповідає первинна звітна документація(форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядкомскладання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?Який видбудівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактичновиконаний на об’єкті?Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомиммайном?Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвомоб’єкта?Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості)об’єкта?Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомогомайна (будівлі, споруди тощо)?Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда)аварійним?Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздобленнятощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу,просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?Яка технічна причинапошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій,інженерних мереж тощо)?Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення якихнеобхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха,механічного впливу, просідання ґрунту тощо?Який розмір завданої матеріальноїшкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок йогозалиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунтутощо?Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку донежитлових (допоміжних)?Чи є технічна можливість відповідно до вимогнормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку;визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до частокспіввласників (вказати частки)?Які варіанти розподілу (виділення частки;визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначитивідповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимогнормативно-правових актів?Чи належить будівля за архітектурним вирішенням(стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначенепитання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи іззалученням відповідних фахівців).Будівельно-технічна експертизаBySeRpeN_20220806Види експертиз , Tags: будівельно-технічна експертиза,експертиза, перелік питань12 ВерДля проведення судової будівельно-технічноїекспертизи важливе значення має точність формулювання поставленихпитань.Перелік питань, які вирішує судова будівельно-технічна експертиза:1. Якадійсна (відновна, залишкова) вартість (вказується об’єкт) на момент проведенняекспертизи (або інший період)?2. Яка вартість проектних робіт з будівництва,реконструкції (розширенню, ремонту) (зазначається об’єкт)?3. Яка загальнавартість будівництва (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об’єкт)на період (зазначається дата)?4. Яка вартість будівельно-монтажних робіт,використаних будівельних матеріалів та експлуатації машин і механізмів прибудівництві (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об’єкт) наперіод (зазначається дата)?5. Чи відповідає проектно-кошторисна документація(зазначається об’єкт) вимогам нормативних документів, чинних на територіїУкраїни в галузі будівництва (за необхідності визначити на інший період,вказується період)?6. Чи відповідають фактичні об’єкти і вартість виконанихбудівельних робіт (вказати об’єкт) даним проектно-кошторисної документації іданих актів виконаних робіт?7. У якому технічному стані знаходиться об’єкт абоінженерні комунікації (вказується адреса)?8. Придатний об’єкт (вказуєтьсяадреса) до експлуатації?9. Яка причина незадовільного (аварійного) технічногостану об’єкта, приміщення (вказати адресу)?10. Яка причина аварії інженернихкомунікацій або конструкцій, елементів будівель і споруд об’єкта (вказатиадресу)?11. Яка причина деформації елементів будівельних конструкцій (вказатиоб’єкт)?12. Чи відповідає якість виконаних будівельних робіт вимогамнормативних документів?13. Чи є причинний зв’язок між відхиленнями від вимогнормативних документів (вказати період), проектів, технології виконаннябудівельних робіт (вказати об’єкт) і якістю виконаних робіт?14. Чи дотриманівимоги нормативних документів з техніки безпеки при будівництві (вказатиоб’єкт)?15. Чи дотримані вимоги нормативних документів технології будівельноговиробництва при будівництві (вказати об’єкт)?16. Чи правильно застосовані чиннінорми на списання будівельних матеріалів в технічних звітах?17. Чи відповідаєтехнічна експлуатація інженерних комунікацій, елементів будівельних конструкційвимогам нормативних документів?18. Яка причина затоплення приміщення (вказатиадресу)? 19. Чи відповідає кваліфікація потерпілого характером виконуваних нимробіт?20. Чи існує причинний зв’язок між відхиленнями від вимог технікибезпеки, незадовільним (аварійним) технічним станом будівельних конструкцій(обладнання) (вказати об’єкт) і нещасним випадком?21. Чи існує причиннийзв’язок між незадовільним технічним станом інженерних комунікацій, елементівбудівельних конструкцій та споруд і заливкою об’єкта (вказати адресу)?22. Чиіснує причинний зв’язок між відхиленням від вимог нормативних документів ізаливкою об’єкта?23. Чи можливо поділ житлового будинку (вказати адресу) врівних частках (вказати частки)?24. Визначення порядку користування житловимбудинком, квартирою (вказати адресу) в рівних частках (вказати частки) заумови, що кожен із співвласників користується зазначеними приміщеннями (вказатиперелік приміщень).25. Визначення порядку користування земельною ділянкою відеальних частках (вказати частки та адреса). Для вирішення цього питаннянеобхідні вже існуючі вихідні дані – поділ або порядок користування житловимбудинком, надвірними будівлями.26. Чи мають місце відхилення між площею імежами фактичного користування земельною ділянкою (вказати адресу) і площею ікордонами, які вказані в правовстановлюючих документах?При підготовці допризначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, якапризначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об’єктамиекспертизи.Будівельна експертиза в Києві з виїздом по УкраїніВас цікавитьБудівельна експертиза в Києві (будівельно-технічна експертиза) , з виїздом поУкраїні? Ми надамо знижку! Будівельний експерт до Ваших послуг.Міністерствомюстиції України затверджено Науково - методичні рекомендації з питаньпідготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, в якихвизначенні основні завдання та орієнтовний перелік питань, які можуть ставитисяперед експертами будівельно-технічної експертизи:Основні завдання експертівбудівельно-технічної експертизивизначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об’єктів;визначення технічного станубудівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень і руйнувань об’єктів іїх елементів;визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних зпереобладнанням, усуненням наслідків затоплення, пожежі, стихійного лиха,механічного впливу і т.д .;визначення можливості розподілу об’єктів нерухомогомайна, розробка варіантів розподілу;визначення різних видів вартості будівель,споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;визначення відповідностірозробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно -правових актів у галузі будівництва;визначення відповідності виконанихбудівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд)проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремихелементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалівпроектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузібудівництва;визначення і перевірка обсягів та вартості виконаних будівельнихробіт і складеної звітної документації проектно-кошторисної документації тавимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва;визначеннявідповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно - правовихактів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.Орієнтовнийперелік питань , який можуть ставитися перед експертами будівельно-технічноїекспертизиПроведення будівельної експертизи Будівельна експертиза проводитьсядля оцінки якості будівельно-монтажних робіт. Фахівці виконують технічнеобстеження будівель, якщо планується реконструкція або потрібно визначитиякість будівельних конструкцій. В результаті цього отримують офіційне рішенняпро доцільність подальшого використання будівлі, проведення ремонту абореконструкції. Експертизу будівельних конструкцій проводять для виявленняможливих дефектів. Обстежують не лише технічний стан окремих елементів, але ірівень впливу дефектів на повноцінну експлуатацію приміщень. Будівельнаекспертиза проводиться для оцінки якості будівельно-монтажних заходів. Фахівціоцінюють якість фундаментних, монтажних і кладок робіт. Оцінці підлягає перелікпослуг по обробці, гідроізоляції, інженерним та іншим комунікацій. На ранніхетапах проектування будівельну експертизу проводять, щоб запобігти можливідефекти в процесі будівництва.Будівельно-технічна експертизаБудівельно-технічнаекспертизаЕксперти Київського експертно-дослідного центру проводять наступнівиди судової будівельної експертизи:Експертиза проектно-кошторисноїдокументації;Експертиза відповідності виконуваних робіт технічної документаціїна об’єкт будівництва;Експертиза відповідності будівельних об’єктів вимогамбудівельних норм і правил;Експертиза якості будівельних, оздоблювальних іремонтних робіт, а також будівельних матеріалів;Експертиза технічного стануоб’єктів нерухомості;Експертиза об’єктів незавершеного будівництва;Експертизапричин, умов і обставин руйнування будівельних об’єктів. Незалежна будівельнаекспертиза проводиться у випадках неякісно проведеного ремонту, наявностіпідозр у завищенні кошторисної вартості робіт, невідповідності виконаних робіттехнічної документації на об’єкт будівництва та ін.Крім проведеннябудівельно-технічної експертизи наші фахівці надають такі види послуг:Аналізкошторисів. Аналіз кошторисів проводиться при наявності у замовника сумнівів воб’єктивності ціноутворення і дозволяє виявити завищення вартостіпередбачуваних робіт.Приймання виконаних робіт та об’єктів. Приймання виконанихробіт і об’єктів проводиться в наступних цілях:Перевірка відповідностіфактичних обсягів робіт проекту;Перевірки відповідності якості виконаних робітпроекту і Технічному регламенту про безпеку будівель і споруд.Обстеженнябудівель. Обстеження будівель здійснюється з метою:Оцінки технічного станубудівель, споруд або окремих їх частин і систем;Визначення фізичного зносу іфізичного збитку;Визначення можливості реконструкції(перепланування);Визначення можливості і доцільності відновлення будівель абоїх частин.Обстеження здійснюється кваліфікованими інженерами з використаннямсучасних засобів контролю якості.Матеріали для проведення будівельно-технічноїекспертизи. Для проведення будівельної експертизи необхідно надати наступніматеріали (відомості).Відомості про об’єкт експертизи (найменування об’єкта,його функціональне призначення, адреса, площа забудови, загальна площаприміщень, поверховість, стан об’єкта – незавершене / завершенебудівництво);Відомості про вид робіт, що підлягають експертизі (найменуванняробіт, обсяг та вартість робіт і пр.);Документація або відомості про наявністьдокументації (проектно-кошторисної, договірної, звітної, виконавчої);Перелікпитань, що виносяться на вирішення експертизи;Відомості про суму позову, якщовона визначена, або кошторисної вартості об’єкта / роботи.У разі потреби нашіексперти виїжджають на місце знаходження об’єкта експертизи.Будівельно-технічнаекспертиза в Київському експертно-дослідному центрі проводиться як за ухвалоюсуду, так і за зверненнями громадян і організацій.ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОБУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІБудь-які питання, які виникли у Вас по умовампроведення експертизи (дослідження), особливостям підготовки матеріалів,вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам,зателефонувавши за номерfvb (044) 362-29-45, (067) 153-20-47або заповнити бланкзаявки на сайтіабо відправити лист по електронній пошті: [email protected]абоприїхати безпосередньо в офіс:м.Київ, провулок Рильський,10, офіс14.(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити часвідвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).ЗАМОВИТИЕКСПЕРТИЗУВаше Ім`яНомерНомер телефонаБудівельно-технічна експертизаОсновнимизавданнями будівельно-технічної експертизи є: визначення відповідностірозробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва;визначення відповідностівиконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель,споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення відповідності виконаних будівельнихробіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів таматеріалів проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актіву галузі будівництва;визначення, перевірка обсягів і вартості виконанихбудівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва таїх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правовихактів у галузі будівництва;визначення групи капітальності, категоріїскладності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельноїготовності незавершених будівництвом об’єктів;визначення технічного станубудівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктівта їх елементів;визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних зпереобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійноголиха;визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки;порядку користування) об’єктів нерухомого майна.Орієнтовний перелік вирішуванихпитань: Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогамнормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо невідповідає, то в чому полягають невідповідності?Чи відповідають виконанібудівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів угалузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягаютьневідповідності?Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо)проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) тавимогам нормативно-правових актів

Для пошукових систем