Будівельно-технічна експертиза

Будівельно-технічна експертиза – це різновид інженерно-технічної експертизи, що передбачає проведення спеціального дослідження фахівцем, для з’ясування технічного стану будівлі після проведення робіт. Така експертиза проводиться згідно законодавства з метою отримання інформації про якість виконаних робіт, безпечність експлуатації об’єкта, а також чи відповідає проведення будівництва об’єкта технічним нормам, проектній документації та кошторису проекту.

Будівельно-технічна експертиза є однією з найбільш затребуваних, трудомістких і складних експертиз за комплексом досліджень, різновидом об’єктів та вирішуваними питаннями.

Порядок і підстави призначення будівельно-технічної експертизи. Будівельна експертиза може призначатися судом чи органами досудового слідства у разі конфліктної ситуації, а також у випадках розподілу земельного наділу чи житлової будівлі тощо. Експертиза передбачає повне або часткове технічне обстеження об’єкта. У ході експертизи з’ясовується, які будівельні технології та засоби використовувалися для реалізації об’єкта.

Підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, передбачених законом, в якому обов’язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об’єкти, що підлягають дослідженню. Результати проведення експертизи викладаються у письмовому документі - висновку експерта.

Судова будівельно-технічна експертиза– це процесуальна дія, яка полягає в проведенні досліджень та наданні експертом висновку з питань, які підлягають доказуванню у конкретній справі (цивільній, господарській, адміністративній) або у кримінальному провадженні. Про призначення експертизи суд виносить ухвалу (ст. 104 ЦПК), в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). Будівельно-технічна експертиза допоможе у справах, якщо необхідна:

Експертна оцінка:

 • визначення ринкової вартості нерухомого майна для суду;
 • визначення залишкової, дійсної чи відновної вартості об"єкту будівництва;
 • визначення вартості проектних робіт з проведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об"єкту будівництва;
 • визначення вартості будівництва за задану дату;
 • визначення вартості будівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту;
Оцінка будівельних робіт:

установлення факту виконання на об"єкті робіт, про які йдеться в звітній документації;
визначення об’єму та вартості виконаних будівельних робіт;
відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН) тощо.
Розподіл нерухомості:

поділ нерухомого майна та визначення порядку користування домоволодінням;
Встановлення розміру збитків:

оцінка збитку після аварії чи пожежі;
встановлення причин затоплення конструктивних елементів приміщень;
визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт,
Визначення технічного стану будівлі:

визначенні технічного стану і величини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд в цілому;
встановленні аварійності будівель.
Будівельно-технічна експертиза дозволяє встановити наявність чи відсутність неточностей у реалізації проекту будівельниками. При проведенні будівельної експертизи використовуються спеціальні методики, апробовані та затверджені контролюючими органами. По термінах будівельна експертиза проводиться в залежності від масштабності об’єкту. Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. Результати будівельної експертизи можуть при потребі бути передані до суду та розглядатися як доказ у справі. При підготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об"єктами експертизи.

Основні завдання будівельно-технічної експертизи
Відповідно до п.п. 5.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

 • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
 • визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
 • визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;
 • визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна.
 • Питання, на які дає відповідь будівельно-технічна експертиза
 • Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень містить орієнтовний перелік питань, які можуть ставитися перед експертом при призначенні будівельно-технічної експертизи. Так як даний перелік питань не є вичерпним, перед експертом можуть ставитися й інші питання з іншим формулюваням, однак варто враховувати, що відповідно до п.6 ст. 103 ЦПК питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

При необхідності, для правильного формулювання питань, може бути залучений спеціаліст.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
 • Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
 • Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
 • Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
 • Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
 • Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
 • Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
 • Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
 • Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 • Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 • Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 • Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 • Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 • Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
 • Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
 • Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)

Будівельно-технічна експертиза
Загальні положення
Будівельно-технічна експертиза – це процес дослідження об’єктів, явищ і процесів на основі спеціальних знань у галузі будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Предметом будівельно-технічної експертизи є коло питань у галузі будівництва, в тому числі ціноутворення у будівництві, вирішення яких належить до компетенції експертів будівельно-технічної експертизи.

Об’єктом будівельно-технічної експертизи в цілому є ті джерела відомостей про встановлювані факти, ті носії інформації, що піддаються дослідженню і за допомогою яких експерт пізнає обставини, що входять у предмет експертизи.

Об’єкти будівельно-технічної експертизи
Об’єктами будівельно-технічної експертизи є:

 • об’єкти нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої та інші об’єкти, що відповідно до законодавства відносяться до нерухомого майна);
 • будівельні матеріали, конструкції та вироби, а також технічна документація на їх виробництво, лабораторні випробовування тощо;
 • будівельні машини, механізми та обладнання (в межах компетенції експерта будівельно-технічної експертизи);
 • містобудівна, дозвільна, проектно-кошторисна, звітна, виконавча та інша технічна і технологічна документація з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів нерухомого майна, конструкцій та обладнання;
 • нормативні та нормативно-технічні документи, що регламентують проведення робіт на будівництві та експлуатацію об’єктів;
 • правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна;
 • матеріали технічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна;
 • акти, звіти та висновки різного роду перевірок, експертиз, досліджень і оцінок;
 • речові докази і матеріали справи тощо.
 • Завдання будівельно-технічної експертизи
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

 • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
 • визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
 • визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;
 • визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна тощо.
 • Питання, що вирішуються при проведенні будівельно-технічної експертизи
 • Орієнтовний перелік вирішуваних питань будівельно-технічною експертизою:
 • Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
 • Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
 • Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
 • Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
 • Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
 • Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
 • Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
 • Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
 • Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 • Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 • Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 • Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 • Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 • Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
 • Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
 • Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)
 • Особливості призначення будівельно-технічної експертизи
 • Питання відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також питання визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва можуть бути вирішені за наявності у експерта (експертів) відповідних фахових знань, в тому числі з вузько направлених питань, з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів будівництва з урахуванням об’ємності матеріалів і складності об’єкта та інших його особливостей.

Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва – експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Для вирішення питань: про відповідність об’єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) – експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна. У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).


Будівельна експертиза

Одним із видів інженерно-технічної експертизи є будівельна експертиза, підвидами якої є:

- будівельно-технічна експертиза;
- оціночно-будівельна експертиза.

Об’єкти будівельної експертизи:

- об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки, передавальні пристрої та інші об’єкти, що відповідно до законодавства відносяться до нерухомого майна);
- будівельні матеріали, конструкції та вироби, а також технічна документація на їх виробництво, тощо;
- містобудівна, дозвільна, проектно-кошторисна, звітна, виконавча та інша технічна і технологічна документації з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів нерухомого майна, конструкцій та обладнання;
- нормативні та нормативно-технічні документи, що регламентують проведення робіт  на будівництві та експлуатацію об’єктів;
- правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна;
- матеріали технічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна;
- акти, звіти та висновки різного роду перевірок, експертиз, досліджень і оцінок;
- речові докази і матеріали справи тощо.

Будівельно-технічна експертиза

Предметом будівельно-технічної експертизи є коло питань у сфері будівництва, у тому числі ціноутворення у будівництві, вирішення яких належить до компетенції експертів у галузі будівельно-технічної експертизи.

До компетенції експерта у галузі будівельно-технічної експертизи належить вирішення таких завдань:
- визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
- визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
- визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;

- визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна.

Орієнтовні формулювання питань, що можуть вирішуватися будівельно-технічною експертизою:
- Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
- Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
- Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
- Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
- Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
- Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
- Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
- Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
- Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
- Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

Примітка. Підроблювана територія – це територія, під якою є підземні виробки (шахти і т.п.). До підроблюваних відносяться території, під якими проводяться чи призначаються до проведення підземні гірничі виробки. Віднесення території до категорії підроблюваної здійснюється проектною організацією на основі висновку територіальної організації  центрального органу виконавчої влади з питань геології про наявність у надрах промислових запасів корисних копалин і даних гірничодобувних підприємств або їх об’єднань про перспективні плани гірничих робіт.

- Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
- Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
- Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) внаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
- Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
- Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
- Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
- Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців).

В залежності від питань, які будуть поставлені, та від конкретної ситуації для проведення експертизи необхідно надавати:

- договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;

- проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо;

- проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо;

- правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна, пропозиції учасників судового процесу (за потребою).

Оціночно-будівельна експертиза

Оціночно-будівельна експертиза – це дослідження, в ході якого визначається вартість будинковолодіння, житлового будинку, споруд та інших земельних поліпшень.

Її сутність полягає в дослідженні стану квартир, будинків, споруд, їх частин та інших об’єктів будівництва і призначається з метою визначення їх вартості в існуючому стані.

Оціночно-будівельною експертизою розглядаються такі завдання:

- визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);

- визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовні формулювання питань, що можуть вирішуватися оціночно-будівельною експертизою:

- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?

- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, 1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?

- Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Для вирішення питання з визначення вартості поліпшень земельної ділянки експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об"єкти, а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об"єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об"ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об"єкта на дату оцінки.

Кваліфіковані експерти у галузі будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиз допоможуть правильно сформулювати питання, виходячи із Вашої ситуації, нададуть докладну професійну консультацію щодо переліку документів, необхідних для проведення експертизи, у разі необхідності здійснять виїзд на місце знаходження досліджуваних об’єктів, проведуть всебічний і ретельний огляд та якісно і на високому науково-методичному рівні підготують висновок експертизи.

Будівельно-технічна експертиза
Основні завдання будівельно-технічної експертизи та перелік вирішуваних питань

Головними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
 • визначення вартості (ринкової, ліквідаційної та ін.) будівель і споруд та земельних ділянок;
 • встановлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам Державних будівельних норм України або будівельних норм і правил (далі — ДБН, БНіП,);
 • визначення вартості різного роду будівельних робіт (спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій території тощо); встановлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам ДБН (БНіП) та інших державних стандартів з питань будівництва;
 • встановлення правильності складання державної звітності про виконання будівельних робіт;
 • розробка варіантів поділу будинків і надвірних будівель відповідно до ідеальних часток кожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання об`єктів, залишення їх частин у спільній власності, а також визначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну;
 • розробка варіантів порядку користування земельною ділянкою, на якій розташовані будівлі, що належать громадянам на правах спільної власності; визначення технічного стану будівель, споруд, інженерного обладнання (відсоток зносу, придатність до експлуатації, необхідність ремонту, наявність дефектів тощо).
 
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 • Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 • Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
 • Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
 • Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?
 • Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 • До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті?
 • Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
 • Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
 • Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
 • Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
 • Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 • Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 • Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 • Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 • Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
 • Які варіанти розподілу (виділення частки) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
 • Яка вартість (зазначити вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?
 • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?
 • Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)
Оцінка наслідків затоплення, пожежі
 • Технічні обстеження квартир, будівель
 • Визначення порядку користування нерухомістю
 • Експертиза будівельного проекту
 • Відповідність проекту та ДБН
 • Експертиза кошторисної документації
Будівельно-технічна експертиза – це різновид експертизи, що передбачає проведення спеціального дослідження для з’ясування технічного стану об"єкта експертизи або експертного дослідження (далі - об"єкт), якість виконаних будівельних робіт на об"єкті, безпечність експлуатації об’єкта, визначення причин деформацій окремих елементів будівельних конструкцій, а також чи відповідає проведення будівництва об’єкта технічним нормам, проектній документації та кошторису проекту.

 
Головними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;

визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;

визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;

визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна.

 Об"єктами будівельно-технічної експертизи можуть бути: будинки, споруди, квартири, будівельні матеріали, конструкції і деталі, ділянки місцевості, функціонально пов"язані з будівельними об"єктами, проектно-кошторисна, виконавча документація і документи, в яких містяться відомості про експлуатацію об"єкта і які стали предметом судового розгляду, та ін.

Порядок і підстави призначення будівельно-технічної експертизи
Будівельна експертиза може призначатися судом чи органами досудового слідства у разі конфліктної ситуації, а також у випадках розподілу земельного наділу чи житлової будівлі. Експертиза передбачає повне або часткове технічне обстеження об’єкта. У ході експертизи з’ясовується, які будівельні технології та засоби використовувалися для реалізації об’єкта.

Підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою особою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, передбачених законом, в якому обов’язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об’єкти, що підлягають дослідженню. Результати проведення експертизи викладаються у письмовому документі - висновку експерта.

Судова будівельно-технічна експертиза – це процесуальна дія, яка полягає в проведенні досліджень та наданні експертом висновку з питань, які підлягають доказуванню у конкретній справі (цивільній, господарській, адміністративній) або у кримінальному провадженні. Про призначення експертизи суд виносить ухвалу (ст. 104 ЦПК), в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). Будівельно-технічна експертиза має місце у справах, коли необхідна:

Експертна оцінка:

визначення ринкової вартості нерухомого майна для суду;
визначення залишкової, дійсної чи відновної вартості об"єкту будівництва;
визначення вартості проектних робіт з проведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об"єкту будівництва;
визначення вартості будівництва за задану дату;
визначення вартості будівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту.
Оцінка будівельних робіт:

встановлення факту виконання на об"єкті робіт, про які йдеться в звітній документації;
визначення об’єму та вартості виконаних будівельних робіт;
відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН) тощо.
Розподіл нерухомості:

розділ нерухомого майна та визначення порядку користування домоволодінням.
Встановлення розміру збитків:

оцінка збитку після аварії чи пожежі;
встановлення причин затоплення конструктивних елементів приміщень;
визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт.
Визначення технічного стану будівлі:

визначенні технічного стану і величини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд в цілому;
встановленні аварійності будівель.
 

Будівельно-технічна експертиза дозволяє встановити наявність чи відсутність неточностей у реалізації проекту будівельниками. При проведенні будівельної експертизи використовуються спеціальні методики, апробовані та затверджені контролюючими органами. По термінах будівельна експертиза проводиться в залежності від масштабності об’єкту. Результати будівельної експертизи можуть при потребі бути передані до суду та розглядатися як доказ у справі. При підготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об"єктами експертизи.

Окрім усіх вищезазначених робіт Підприємством також вирішуються питання відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також питання визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об"єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, в тому числі з вузько направлених питань, з проектування, будівництва та експлуатації об’єктів будівництва з урахуванням об’ємності матеріалів і складності об’єкта та інших його особливостей.

Перелік необхідних документів:

про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо);
відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів;
визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією;
відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт);
про відповідність об’єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо);
відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) (експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо).
 

Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

 

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна.

У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?

Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?

Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?

Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?

Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?

Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?

Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?

Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?

Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?

Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?

Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?

Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців).

Види експертиз ,будівельно-технічна експертиза, експертиза.

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи важливе значення має точність формулювання поставлених питань.

Перелік питань, які вирішує судова будівельно-технічна експертиза:


1. Яка дійсна (відновна, залишкова) вартість (вказується об’єкт) на момент проведення експертизи (або інший період)?
2. Яка вартість проектних робіт з будівництва, реконструкції (розширенню, ремонту) (зазначається об’єкт)?
3. Яка загальна вартість будівництва (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об’єкт) на період (зазначається дата)?
4. Яка вартість будівельно-монтажних робіт, використаних будівельних матеріалів та експлуатації машин і механізмів при будівництві (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об’єкт) на період (зазначається дата)?
5. Чи відповідає проектно-кошторисна документація (зазначається об’єкт) вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва (за необхідності визначити на інший період, вказується період)?
6. Чи відповідають фактичні об’єкти і вартість виконаних будівельних робіт (вказати об’єкт) даним проектно-кошторисної документації і даних актів виконаних робіт?
7. У якому технічному стані знаходиться об’єкт або інженерні комунікації (вказується адреса)?
8. Придатний об’єкт (вказується адреса) до експлуатації?
9. Яка причина незадовільного (аварійного) технічного стану об’єкта, приміщення (вказати адресу)?
10. Яка причина аварії інженерних комунікацій або конструкцій, елементів будівель і споруд об’єкта (вказати адресу)?
11. Яка причина деформації елементів будівельних конструкцій (вказати об’єкт)?
12. Чи відповідає якість виконаних будівельних робіт вимогам нормативних документів?
13. Чи є причинний зв’язок між відхиленнями від вимог нормативних документів (вказати період), проектів, технології виконання будівельних робіт (вказати об’єкт) і якістю виконаних робіт?
14. Чи дотримані вимоги нормативних документів з техніки безпеки при будівництві (вказати об’єкт)?
15. Чи дотримані вимоги нормативних документів технології будівельного виробництва при будівництві (вказати об’єкт)?
16. Чи правильно застосовані чинні норми на списання будівельних матеріалів в технічних звітах?
17. Чи відповідає технічна експлуатація інженерних комунікацій, елементів будівельних конструкцій вимогам нормативних документів?
18. Яка причина затоплення приміщення (вказати адресу)? 19. Чи відповідає кваліфікація потерпілого характером виконуваних ним робіт?
20. Чи існує причинний зв’язок між відхиленнями від вимог техніки безпеки, незадовільним (аварійним) технічним станом будівельних конструкцій (обладнання) (вказати об’єкт) і нещасним випадком?
21. Чи існує причинний зв’язок між незадовільним технічним станом інженерних комунікацій, елементів будівельних конструкцій та споруд і заливкою об’єкта (вказати адресу)?
22. Чи існує причинний зв’язок між відхиленням від вимог нормативних документів і заливкою об’єкта?
23. Чи можливо поділ житлового будинку (вказати адресу) в рівних частках (вказати частки)?
24. Визначення порядку користування житловим будинком, квартирою (вказати адресу) в рівних частках (вказати частки) за умови, що кожен із співвласників користується зазначеними приміщеннями (вказати перелік приміщень).
25. Визначення порядку користування земельною ділянкою в ідеальних частках (вказати частки та адреса). Для вирішення цього питання необхідні вже існуючі вихідні дані – поділ або порядок користування житловим будинком, надвірними будівлями.
26. Чи мають місце відхилення між площею і межами фактичного користування земельною ділянкою (вказати адресу) і площею і кордонами, які вказані в правовстановлюючих документах?


При підготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об’єктами експертизи.
Будівельна експертиза в Києві з виїздом по Україні
Вас цікавить Будівельна експертиза в Києві (будівельно-технічна експертиза) , з виїздом по Україні? Ми надамо знижку! Будівельний експерт до Ваших послуг.

Міністерством юстиції України затверджено Науково - методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, в яких визначенні основні завдання та орієнтовний перелік питань, які можуть ставитися перед експертами будівельно-технічної експертизи:


Основні завдання експертів будівельно-технічної експертизи
визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об"єктів;
визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень і руйнувань об"єктів і їх елементів;
визначення вартості будівельних робіт, пов"язаних з переобладнанням, усуненням наслідків затоплення, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу і т.д .;
визначення можливості розподілу об"єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу;
визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;
визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва;
визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об"єктів нерухомого майна (будівель, споруд) проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об"єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
визначення і перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і складеної звітної документації проектно-кошторисної документації та вимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва;
визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно - правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.
Орієнтовний перелік питань , який можуть ставитися перед експертами будівельно-технічної експертизи

Проведення будівельної експертизи

 Будівельна експертиза проводиться для оцінки якості будівельно-монтажних робіт. Фахівці виконують технічне обстеження будівель, якщо планується реконструкція або потрібно визначити якість будівельних конструкцій. В результаті цього отримують офіційне рішення про доцільність подальшого використання будівлі, проведення ремонту або реконструкції.

 Експертизу будівельних конструкцій проводять для виявлення можливих дефектів. Обстежують не лише технічний стан окремих елементів, але і рівень впливу дефектів на повноцінну експлуатацію приміщень.

 Будівельна експертиза проводиться для оцінки якості будівельно-монтажних заходів. Фахівці оцінюють якість фундаментних, монтажних і кладок робіт. Оцінці підлягає перелік послуг по обробці, гідроізоляції, інженерним та іншим комунікацій. На ранніх етапах проектування будівельну експертизу проводять, щоб запобігти можливі дефекти в процесі будівництва.Будівельно-технічна експертиза
Будівельно-технічна експертизаЕксперти Київського експертно-дослідного центру проводять наступні види судової будівельної експертизи:

Експертиза проектно-кошторисної документації;
Експертиза відповідності виконуваних робіт технічної документації на об’єкт будівництва;
Експертиза відповідності будівельних об’єктів вимогам будівельних норм і правил;
Експертиза якості будівельних, оздоблювальних і ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів;
Експертиза технічного стану об’єктів нерухомості;
Експертиза об’єктів незавершеного будівництва;
Експертиза причин, умов і обставин руйнування будівельних об’єктів.
  Незалежна будівельна експертиза проводиться у випадках неякісно проведеного ремонту, наявності підозр у завищенні кошторисної вартості робіт, невідповідності виконаних робіт технічної документації на об’єкт будівництва та ін.

Крім проведення будівельно-технічної експертизи наші фахівці надають такі види послуг:

Аналіз кошторисів. Аналіз кошторисів проводиться при наявності у замовника сумнівів в об’єктивності ціноутворення і дозволяє виявити завищення вартості передбачуваних робіт.

Приймання виконаних робіт та об’єктів. Приймання виконаних робіт і об’єктів проводиться в наступних цілях:

Перевірка відповідності фактичних обсягів робіт проекту;
Перевірки відповідності якості виконаних робіт проекту і Технічному регламенту про безпеку будівель і споруд.
Обстеження будівель. Обстеження будівель здійснюється з метою:

Оцінки технічного стану будівель, споруд або окремих їх частин і систем;
Визначення фізичного зносу і фізичного збитку;
Визначення можливості реконструкції (перепланування);
Визначення можливості і доцільності відновлення будівель або їх частин.
Обстеження здійснюється кваліфікованими інженерами з використанням сучасних засобів контролю якості.

Матеріали для проведення будівельно-технічної експертизи. Для проведення будівельної експертизи необхідно надати наступні матеріали (відомості).

Відомості про об’єкт експертизи (найменування об’єкта, його функціональне призначення, адреса, площа забудови, загальна площа приміщень, поверховість, стан об’єкта – незавершене / завершене будівництво);
Відомості про вид робіт, що підлягають експертизі (найменування робіт, обсяг та вартість робіт і пр.);
Документація або відомості про наявність документації (проектно-кошторисної, договірної, звітної, виконавчої);
Перелік питань, що виносяться на вирішення експертизи;
Відомості про суму позову, якщо вона визначена, або кошторисної вартості об’єкта / роботи.
У разі потреби наші експерти виїжджають на місце знаходження об’єкта експертизи.

Будівельно-технічна експертиза в Київському експертно-дослідному центрі проводиться  як за ухвалою суду, так і за зверненнями громадян і організацій.

Будівельно-технічна експертиза
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

 визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об"єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об"єктів нерухомого майна.

Цивільний процесуальний кодекс України
Закон України "Про судову експертизу"
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5
Порядок проведення рецензування висновків судових експертів затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року № 335/5
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз" від 2 липня 2008 р. N 595
Загальні положення

Будівельно-технічна експертиза